Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 proběhnou maturitní zkoušky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

I. Maturitní zkouška (MZK)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

II. Společná část maturitní zkoušky (MZK)

1. Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek : z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným ve škole.
2. Zkouška z předmětu český jazyk a literatura a zkouška z předmětu cizí jazyk se skládá z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před komisí.
3. Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného ve škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku.
4. Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. MZK konané formou didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné, dílčí zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.
6. Žák vykoná úspěšně společnou část MZK, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část MZK.

III. Profilová část maturitní zkoušky (MZK)

1. Profilová část se skládá z 3 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.
2. Nabídka povinných (P) a nepovinných zkoušek je pro jednotlivé obory vzdělání:

a) Zdravotnický asistent

1. P – Ošetřovatelství (ústní zkouška)
2. P – Ošetřování nemocných (praktická zkouška)
3. P – Psychologie a komunikace (ústní zkouška)
4. Nabídka nepovinných předmětů: Matematika, Chemie, Fyzika, Somatologie (ústní zkouška)

b) Zdravotnické lyceum

1. P – Biologie (ústní zkouška)
2. P – volba jednoho z předmětů: Chemie, Fyzika, Psychologie (ústní zkouška), zvolený předmět se nesmí opakovat u 3. povinného předmětu
3. P – volba z předmětů: Odborné zdravotnické předměty (Klinická propedeutika, Ošetřovatelská propedeutika, První pomoc, Výchova ke zdraví, Vybrané laboratorní metody, Psychologie), Chemie, Fyzika, formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí
4. Nabídka nepovinných předmětů: Matematika, Cizí jazyk II, Fyzika, Chemie (ústní zkouška)

c) Laboratorní asistent

1. P – Klinická biochemie (ústní zkouška)
2. P – volba z předmětů Hematologie a transfuzní služba; Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie;  Histologie a histologická technika (ústní zkouška)
3. P– Praktická zkouška z odborných předmětů – Cvičení z Klinické biochemie a vylosování jednoho dalšího předmětu z Cvičení z hematologie a transfuzní služby, Cvičení z mikrobiologie a imunologie (praktická zkouška)
4. Nabídka nepovinných předmětů: Matematika, Fyzika, Chemie (ústní zkouška)
3. Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
4. Profilová část MZK je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka, zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné.

IV. Další podmínky konání maturitní zkoušky (MZK), termíny

1. Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Žák koná MZK, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Uzávěrka přihlášek pro jarní termín MZK je 1. prosince 2017 a do 25. června 2018 pro podzimní termín.
2. V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června 2018, v podzimním zkušebním období od 3. září do 20. září 2018.
3. V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce konají v tyto dny: 11. dubna (písemná práce z českého jazyka a literatury) a v období od 2. května do 15. května 2018. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí se konají od 16. května do 10. června 2018. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo do 15. ledna 2018. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června 2018.
4. V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 3. září do 10. září 2018, ústní zkoušky společné části v období od 11. září do 20. září 2018.
5. Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání MZK.
6. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZK. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části MZK v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Mgr. D. Křepelková, ředitelka školy

Maturitní témata ke stažení

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce – 4. LY, 4. ZA, 4. LA – zde

Maturitní témata – 4. LY – anglický jazyk – zde

Maturitní témata – 4. LY – biologie  – zde

Maturitní témata – 4. LY – fyzika  – zde

Maturitní témata – 4. LY – chemie – zde

Maturitní témata – 4. LY – psychologie – zde

Maturitní témata – 4. ZA – anglický jazyk – zde

Maturitní témata – 4. ZA – ošetřovatelství – zde

Maturitní témata – 4. ZA – psychologie a komunikace – zde

Maturitní témata – 4. LA – anglický jazyk – zde

Maturitní témata – 4. LA – histologie a histologická technika  – zde

Maturitní témata – 4. LA – hematologie a transfuzní služba  – zde

Maturitní témata – 4. LA – klinická biochemie – zde

Maturitní témata – 4. LA – mikrobiologie, imunologie a epidemiologie – zde

Kalendář maturit

Další podrobnosti: www.novamaturita.cz