2. kolo přijímacího řízení pro VOŠ

2. kolo přijímacího řízení pro SZŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

Výsledky laboratrorní asistent

(nejlepší celkové hodnocení: 88,00; nejhorší celkové hodnocení: 45,10)

Výsledky zdravotnický asistent

(nejlepší celkové hodnocení: 73,10; nejhorší celkové hodnocení: 55,20 )

Výsledky zdravotnické lyceum

(nejlepší celkové hodnocení: 92,80; nejhorší celkové hodnocení: 60,30)

“Pro život, ne pro školu se učíme.“

— SENECA

Zdravotnický asistent

 Studium oboru zdravotnický asistent připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem nebo přímým vedením sestry nebo lékaře. Vzdělávání v oboru zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Odborné vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření profesních postojů a návyků zdravotnického pracovníka.

Laboratorní asistent

po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie.

Zdravotnické lyceum

absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Dálkové studium oboru zdravotnický asistent

délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou konzultačních hodin v rozsahu asi 220 hodin ve školním roce. Učební plán je shodný s denním studiem oboru zdravotnický asistent.

Diplomovaný farmaceutický asistent

jedná se o perspektivní obor, po profesní stránce velmi zajímavý, nahrazuje obor  FARMACEUTICKÝ  LABORANT. Studium je tříleté, denní, ukončené absolutoriem (titul DiS.). Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých  rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č.96/2004 Sb. a předpisy s ním související. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studia na vysoké škole.

Ve školním roce 2018 – 2019 otevíráme pro absolventy základních škol tyto obory:

ZDRAVOTNICKÝ  ASISTENT – denní studium  53 – 41 – M/01

ZDRAVOTNICKÉ  LYCEUM – denní studium  78 – 42 – M/04

LABORATORNÍ ASISTENT – denní studium  53-43-M/01

Na každý obor přijímáme 30 žáků – přihlášky se podávají do 1. 3. 2018

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín,
Karoliny Světlé 135, 280 50  Kolín  I
Tel.: 321 720 236    www.zdravotka.cz
e-mail: sekretariat@zdravotka.cz

 Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5   

____________________________________________________________________________________________________

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 v souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019 pro tyto obory:

Obor: 

 • Zdravotnický asistent  53-41-M/01 (denní)
 • Zdravotnické lyceum   78-42-M/04 (denní)
 • Laboratorní asistent     53-43-M/01 (denní)

Podmínky přijetí:

Doručení přihlášky do 1. března 2018. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení   

 • vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (centrálně zadávané testy)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor

Kritéria hodnocení:         

Přijímá se do stanoveného počtu žáků pro školní rok, pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků přijímacích zkoušek z MAT a CJ (60%) a průměrného prospěchu ve vykazovaných pololetích na přihlášce, tj. prvního a druhého pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ (40%). V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Počet přijímaných uchazečů: 

 • 30 – obor Zdravotnický asistent (denní)
 • 30 –  obor Zdravotnické lyceum (denní)
 • 30 –  obor Laboratorní asistent   (denní)

Jednotná přijímací zkouška se bude konat:

 1. termín – 12. dubna 2018
 2. termín – 16. dubna 2018

Náhradní termín je stanoven:

 1. termín – 10. května 2018
 2. termín – 11. května 2018

Další informace: 

 Přehled uchazečů podle pořadí bude zveřejněn v budově školy a na www.zdravotka.cz pod registračním číslem ( s nímž bude uchazeč předem písemně seznámen) do 2 dnů od zpřístupnění výsledků škole (Centrum musí předat výsledky škole nejpozději do 27.4.2018). Rozhodnutí o přijetí oznámí škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na www.zdravotka.cz a  v budově školy (rozhodnutí o přijetí se nezasílá). Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 10 pracovních dnů  od zveřejnění oznámení potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku (vydává ZŠ, uchazečům z jiných než základních škol Krajský úřad dle místa trvalého pobytu), v případě, že zápisový lístek nebude ve stanovené době odevzdán, vzdává se uchazeč práva na přijetí. Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Další kola přijímacího řízení se budou konat jen v případě, že škola v prvním termínu nenaplní kapacitu (o této skutečnosti budeme informovat na www.zdravotka.cz  a webových stránkách Středočeského kraje).                                       

V Kolíně  17.1.2018

Mgr. Daniela Křepelková (ředitelka školy)

 

Ve školním roce 2018 – 2019 otevíráme pro absolventy středních škol obor:

DIPLOMOVANÝ  FARMACEUTICKÝ  ASISTENT – denní studium  53-43-N/11

VOŠ – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

KRITÉRIA:

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce)
 • pohovor

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2018

TERMÍN KONÁNÍ POHOVORU:

18. června 2018

Zveřejněno 22. 1. 2018