Praktická sestra – výuka od 1. 9. 2019

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnický asistent

Studium oboru zdravotnický asistent připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem nebo přímým vedením sestry nebo lékaře. Vzdělávání v oboru zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Odborné vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření profesních postojů a návyků zdravotnického pracovníka.

Laboratorní asistent

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie.

Zdravotnické lyceum

Absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Dálkové studium oboru Praktická sestra – výuka od 1. 9. 2019

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent

Délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou konzultačních hodin v rozsahu asi 220 hodin ve školním roce. Učební plán je shodný s denním studiem oboru zdravotnický asistent.

Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách.

Učební plány jednotlivých oborů

Zdravotnické lyceum
78-42-M/04

Zdravotnický asistent
53-41-M/01

Zdravotnický asistent
53-41-M/01 – dálkové studium

Laboratorní asistent
53-43-M/01

Praktická sestra
53-41-M/03

Praktická sestra
53-41-M/03 – dálkové studium