Diplomovaná všeobecná sestra

Kombinovaná forma vzdělávání

Studium je ukončené absolutoriem (titul DiS.)

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry–zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, který bude schopen zajišťovat ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, a podílet se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o jedince všech věkových skupin.

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry je stanovena zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Diplomovaná dětská sestra

Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Diplomovaný farmaceutický asistent

Jedná se o perspektivní obor, po profesní stránce velmi zajímavý, nahrazuje obor  FARMACEUTICKÝ  LABORANT. Studium je tříleté, denní, ukončené absolutoriem (titul DiS.). Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých  rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č.96/2004 Sb. a předpisy s ním související. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studia na vysoké škole.

Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách.

Diplomovaný farmaceutický asistent – 53-43-N/11
Diplomovaná dětská sestra – 53-41-N/51
Diplomovaná všeobecná sestra – 53-41-N/1