Diplomovaná všeobecná sestra

Kombinovaná forma vzdělávání

Studium je ukončené absolutoriem (titul DiS.)

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry–zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, který bude schopen zajišťovat ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, a podílet se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o jedince všech věkových skupin.

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry je stanovena zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Obor Diplomovaná všeobecná sestra je třiapůl leté studium ukončené absolutoriem. Studium se skládá z teoretických a praktických bloků . V prvním ročníku v zimním i v letním období probíhá výuka teoretického bloku 10 týdnů a následně praktický blok 6 týdnů. Na něj navazuje zkouškové období v trvání tří týdnů. Odborná prázdninová praxe trvá 3 týdny.

Teoretická výuka probíhá formou konzultací , seminářů, přednášek a samostudia. Každý předmět je zakončen zápočtem nebo zkouškou podle učebního  plánu. Zápočty a zkoušky jsou realizovány ve zkouškovém období.

Teoretická výuka se bude konat 2 dny v týdnu, převážně v odpoledních hodinách (čas 12:45 – 17:40 hod) v celkovém rozsahu 110 hodin. Praktická výuka bude probíhat v nemocnici pod dohledem odborné učitelky nebo mentorky. Ošetřovatelská praxe v rozsahu 70 hodin za semestr bude uznána zdravotníkům (Zdravotnický asistent, Praktická sestra) v plném rozsahu. Student nezdravotník plní praxi v plném rozsahu (100% účast).

Předmět Odborná praxe bude probíhat v nemocnicích a zdravotnických zařízeních dle rozpisu praxe v rámci učebního plánu. Student nezdravotník plní odbornou praxi v plném rozsahu. Student zdravotník (Zdravotnický asistent, Praktická sestra) má odbornou praxi uznanou po individuálním posouzení:

  • 100% na oddělení, kde pracuje
  • 50 – 75% na ostatních odděleních dle studijního plánu

Studentům zdravotníkům lze uznat praxi maximálně 3 roky zpět.

Diplomovaná dětská sestra

Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošetřovatelské péči, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Diplomovaný farmaceutický asistent

Jedná se o perspektivní obor, po profesní stránce velmi zajímavý, nahrazuje obor  FARMACEUTICKÝ  LABORANT. Studium je tříleté, denní, ukončené absolutoriem (titul DiS.). Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých  rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č.96/2004 Sb. a předpisy s ním související. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studia na vysoké škole.

Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách.

Diplomovaný farmaceutický asistent – 53-43-N/11
Diplomovaná dětská sestra – 53-41-N/51
Diplomovaná všeobecná sestra – 53-41-N/1