Kontaktní informace:

Mgr. Lenka Apolenová
E-mail: apolenova@zdravotka.cz
Tel.: +420 321 720 236

Výchovný poradce se zabývá pomocí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
žáky eviduje, konzultuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a informuje ostatní pedagogy.

V průběhu školního roku komunikuje s žáky, kteří mají problémy kázeňské, studijní, osobní nebo rodinné.
Podle potřeby komunikuje s rodiči žáků a projednává problémy jejich dětí při osobním jednání.
Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.

Informuje maturanty:

  • možnostech dalšího studia na VOŠ a VŠ
  • náležitostech vyplnění přihlášek na VOŠ a VŠ
  • možnostech uplatnění absolventů na trhu práce
  • předává pracovní nabídky od zaměstnavatelů