VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 20. 4. 2022

Více informací ZDE


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 20. 4. 2022

Více informací ZDE


Složení Školské rady po volbách ze dne 25.-26.8.2021


Mgr. Miroslava Maršíková (marsikova@zdravotka.cz) – zástupce za učitele SZŠ-předseda ŠR

Ing. Martina Podskalská (podskalska@zdravotka.cz)- zástupce za učitele VOŠ-místopředseda ŠR

Hana Pavlíčková (pavlickova68@seznam.cz)-zástupce za žáky SZŠ

Petra Martikánová (petra.martikanova@email.cz)-zástupce za studenty VOŠ

Mgr. Anna Hrudková (materska.skola@cerhenice.cz)-zástupce za zřizovatele

Mgr. Hana Velebová (velebova@kr-s.cz)-zástupce za zřizovatele

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY pro SZŠ – 2. kolo

Místo konání:

 • SZŠ a VOŠZ, Kolín, Karoliny Světlé 135, 280 50

Datum konání:

 • Zletilí žáci dne 21. 5. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků SZŠ dne 21. 5. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin

Návrhy na kandidáty – zástupce zletilých a nezletilých žáků SZŠ:

 • Romana Janovská (zdravotní sestra v Oblastní nemocnici v Kolíně)
 • Denisa Charvátová (žákyně 2. LA)

 

Volební komise:

 1. Červenková cervenkova@zdravotka.cz
 2. Štěpánová stepanova@zdravotka.cz
 3. Vančová vancova@zdravotka.cz
 4. Vondráčková vondrackova@zdravotka.cz
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY pro SZŠ a VOŠZ, Kolín, Karoliny Světlé 135

Místo konání:

 • SZŠ a VOŠZ, Kolín, Karoliny Světlé 135, 280 50

Datum:

 • Vyučující, studenti VOŠZ a zletilí žáci dne 20. 4. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků SZŠ dne 20. 4. 2018 během třídních schůzek od 16:00 do 18:00 hodin

 

Návrhy na kandidáty:

 • zástupce pedagogických pracovníků školy za SZŠ
  • Mgr. Soňa Bartůňková
  • Mgr. Helena Vondráčková
 • zástupce  pedagogických pracovníků školy za VOŠZ
  • Ing. Valerie Štěpánová
  • Mgr. Kateřina Urbanová
 • zástupce zletilých a nezletilých žáků (SZŠ)
  • Romana Janovská (zdravotní sestra v Oblastní nemocnici v Kolíně)
  • Denisa Charvátová (žákyně 2.LA)
 • zástupce studentů (VOŠZ)
  • Eliška Bobková (2.DFA)
  • Leona Zemanová (1.DFA)

Volební komise:

 • J. Červenková – cervenkova@zdravotka.cz
 • V. Štěpánová – stepanova@zdravotka.cz
 • J. Vančová – vancova@zdravotka.cz
 • H. Vondráčková – vondrackova@zdravotka.cz

Členové školské rady při Střední zdravotnické škole, Kolín

JUDr. Karel Molnár – jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) – karmol@seznam.cz

Mgr. Miroslava Maršíková – zástupce pedagogických pracovníků školy – marsikova@zdravotka.cz

Jakub Veselý – zástupce zletilých a nezletilých žáků

Členové školské rady při Vyšší odborné škole zdravotnické

MUDr. Pavel Lebeda – jmenován zřizovatelem školy (Radou Středočeského kraje) – pavellebeda@seznam.cz

Ing. Valerie Štěpánová –  zástupce  pedagogických pracovníků školy – stepanova@zdravotka.cz

Radka Ondrejčíková –  zástupce studentů

Jednací řád školské rady při Střední zdravotnické škole, Kolín

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále je „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází při tom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školské rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popř. ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 8

Nejméně 1 ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, zletilé žáky školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období.. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst.1 písmeno b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písmena a), e),f),g) a h) školského zákona.

Článek 9

Změna, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9. června 2015

ZÁPIS O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI SZŠ KOLÍN A VOŠZ, KOLÍN

Volby do školské rady se uskutečnily z důvodu zániku mandátu zástupce za nezletilé žáky ve školské radě při SZŠ žákyně Alice Čábelové, která maturuje a z důvodu zániku mandátu zástupce za studenty ve školské radě při VOŠZ studentky Kamily Kopáčkové, která letos absolvuje.

Ustanovený přípravný výbor: Valerie Štěpánová, Helena Vondráčková, Jana Vančová
Volby proběhly v jednom kole dle volebního řádu.
Oznámení o konání voleb a navrhovaní kandidáti byli zveřejnění na nástěnce a na webu dne: 3. 4. 2017.

KANDIDÁTI PRO SZŠ – zástupci nezletilých a zletilých žáků:
Romana JANOVSKÁ – zdravotní sestra v Oblastní nemocnici Kolín – matka Kateřiny Janovské z 2. ZA
Tomáš ŠMUCR – počítačový technik – otec Karolíny Šmucrové z 1. LA

Volby do školské rady při SZŠ

Zletilí žáci a zástupci nezletilých žáků volili ve škole dne 21. 4. 2017.
Z celkového počtu 189 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 144 osob, tj. 76,19 % voličů. Volby byly platné, protože hlasovala více než jedna třetina oprávněných voličů.

Pořadí jednotlivých kandidátů na základě výsledků hlasování:
Romana JANOVSKÁ – získala 96 hlasů – tj. 66,67 % zdravotní sestra v Oblastní nemocnici Kolín – matka Kateřiny Janovské z 2. ZA
Tomáš ŠMUCR – získal 48 hlasů – tj. 33,33 % počítačový technik – otec Karolíny Šmucrové z 1. LA

Romana JANOVSKÁ byla zvolena nadpolovičním počtem hlasů a stává se novou členkou Školské rady pro SZŠ, Kolín

Výsledky voleb byly zveřejněny na nástěnce a na webu školy dne 28. 4. 2017

KANDIDÁTI PRO VOŠZ – zástupci studentů:
Eliška BOBKOVÁ z 1. DFA
Barbora VAŇKOVÁ z 1. DFA

Volby do školské rady při VOŠZ

Studenti VOŠZ volili ve škole dne 21. 4. 2017.
Z celkového počtu 25 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 22 osob, tj. 88 % voličů. Volby byly platné, protože hlasovala více než jedna třetina oprávněných voličů.

Pořadí jednotlivých kandidátů na základě výsledků hlasování:
Eliška BOBKOVÁ z 1. DFA – získala 14 hlasů – tj. 63,64 %
Barbora VAŇKOVÁ z 1. DFA – získala 8 hlasů – tj. 36,36 %
Eliška BOBKOVÁ byla zvolena nadpolovičním počtem hlasů a stává se novou členkou Školské rady pro VOŠZ, Kolín

Výsledky voleb byly zveřejněny na nástěnce a na webu školy dne 28. 4. 2017

V Kolíně dne 27. 4. 2017

Za přípravný výbor:
Valerie Štěpánová
Helena Vondáčková
Jana Vančová

Zapsala: Valerie Štěpánová, Schválila: Helena Vondráčková