Poskytnutí stipendií – Obor vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín,  Karoliny Světlé 135

Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání

Obor vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní forma) 

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů je financován z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční podpora (stipendium) žákům vybraných oborů vzdělání 
1) 1. ročník:              300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí  1 000,- Kč
2) 2. ročník:             400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí  2 000,- Kč
3) 3. a 4. ročník:      500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí  3 000,- Kč 

Podmínky pro obdržení příspěvku 

1) Žák se vzdělává v příslušném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání nebo podle individuálního plánu (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.).
2) Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování. (Neúčast žáka ve vyučování se omlouvá v souladu s § 67 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsky zákon), ve znění pozdějších předpisů).
3) Podmínkou pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré“ a neuložení kázeňského opatření (kromě napomenutí a důtky třídního učitele). V případě, že je s žákem vedeno správní řízení ve věci výchovného opatření „podmíněné vyloučení“ nebo „vyloučení žáka ze školy“, výplata stipendii se neprovádí počínaje zahájením správního řízení. V případě podmíněného vyloučení žáka ze školy se stipendium nevyplácí po dobu trvání zkušební lhůty.
4) Jestliže v rámci odvolacího řízení odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, nebo že je nesprávné (napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví; napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání, anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní), nárok na výplatu stipendia trvá a škola žákovi, v souladu s Pravidly, zpětně vyplatí v nejbližším výplatním termínu příslušnou částku. To neplatí, pokud napadené rozhodnutí trpí vadami formálního charakteru a obsah (žákovo provinění) není zpochybněno.
5) Pokud je žák na vysvědčení hodnocen stupněm „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje podmínky pro přidělení měsíčního stipendia, náleží mu jednorázová odměna ve stanovené výši.
6) V případě, že škola přijme žáka v průběhu školního roku, náleží žákovi při dodržení stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje měsícem následujícím po dni přijetí.
7) V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia a v případě opakování ročníku z prospěchových důvodů, žák nemá nárok na vyplacení příspěvku.
8) Měsíční finanční podpora není vyplácena za měsíc červen žákům  4. ročníků.
9) Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin.

Přehled důvodů pro neposkytnutí stipendia:

Důvod – Doba nevyplácení
Neomluvená absence – (1 měsíc)
Výchovná opatření
Napomenutí třídního učitele – (nemá vliv na výplatu stipendia)
Důtka třídního učitele – (nemá vliv na výplatu stipendia)
Důtka ředitele školy – (2 měsíce)
Podmíněné vyloučení – (Od zahájení správního řízení po dobu zkušební lhůty)
Vyloučení ze školy – (Od zahájení správního řízení)
Snížená známka z chování – (Celé 2.pololetí příslušného školního roku)

Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1) Vyplácení finanční podpory bude prováděno do 15. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc. V prosinci bude vyplácena částka za měsíc listopad a prosinec, v červnu bude vyplácena částka za květen a červen.
2) Pokud bude žákovi v prosinci vyplaceno stipendium a ten se po termínu výplaty proviní proti daným pravidlům, zohlední se tato skutečnost v následujícím období (leden – červen). Obdobná situace vzniklá po 15. červnu se dále nezohledňuje.
3) Přesný den vyplácení finanční podpory bude zveřejněn přes program SAS a na informační nástěnce.
4) Finanční podpora bude vyplácena v sekretariátu školy v určeném termínu.
5) Stipendium bude vypláceno na základě vyplněného formuláře k poskytování stipendií, který předloží pro každý výplatní termín třídní učitel, který si povede přehled proplacených stipendií, nevyplacených stipendií s dobou a důvodem pozastavení proplácení. Vyplacení stipendia bude potvrzeno žákem na formuláři pro poskytování stipendií, který obsahuje: jméno, příjmení, ročník, obor vzdělání, datum narození, částku vyplaceného příspěvku, podpis a datum převzetí.

Závěrečná ustanovení

1) Na poskytnutí stipendijního příspěvku příjemcům nevzniká právní nárok.
2) Situace v Pravidlech neuvedené a v případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. Uvedené oprávnění se nevztahuje na úpravu hodnoty stipendia. V souladu s článkem Finanční podpora je finanční hodnota vyplaceného stipendia 300, 400, 500, resp. 1 000, 2 000, 3 000 Kč.
3) Středočeský kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory, podmínky pro získání stipendijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakož i právo stipendijní program zrušit.
4) Pravidla se vydávají na dobu neurčitou.

V Kolíně 7.9.2017 | Mgr. Daniela Křepelková (ředitelka školy)